Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Ako oprávnený zhotoviteľ, sme technicky a odborné spôsobilí a máme podpísanú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA).  

Poskytujeme poradenstvo a pomoc pre získanie dotácie. Nami inštalované zariadenia od spoločnosti Samsung, Vaillant a Mitsubishi sú v zozname oprávnených zariadení pre zisk dotácie.

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky.

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.               

Základné podmienky podpory pre bytové domy

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku je

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami.

Tepelné čerpadlo s dotáciou

Základné sadzby a maximálne príspevky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

Základné sadzby bez zvýhodnenia

Zvýhodnenie +15 % *

Sadzba €/kW

Maximálny príspevok

Sadzba €/kW

Maximálny príspevok

Tepelné čerpadlo

380 €/kW

3 800 €

437 €/kW

4370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Tepelné čerpadlo s dotáciou
 • Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému NOVÉ

Časté otázky

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.Zelená domácnostiam – dotácia na tepelné čerpadlá

Môže domácnosť využiť príspevok z programu Obnov dom a zároveň z projektu Zelená domácnostiam?

Poukážku z projektu Zelená domácnostiam je možné využiť len na zariadenie, ktoré nebolo podporené z projektu Obnov dom. Informácie o možnostiach, ako kombinovať podporu, sú uvedené na webovej stránke programu Obnov dom .

Môže si domácnosť kúpiť a svojpomocne nainštalovať zariadenie?

Nie, kúpu a inštaláciu zariadenia v rámci projektu Zelená domácnostiam musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky so SIEA podpísanú zmluvu.

Môže domácnosť, ktorá vlastní rodinný dom s viacerými bytmi, požiadať o dotáciu na každý byt samostatne?

Nie, projekt Zelená domácnostiam poskytuje príspevok na rodinný dom, nie na samostatný byt v rodinnom dome.

Môže domácnosť získať príspevok aj na rekreačnú chatu prípadne rekreačný dom?

Áno, v prípade že je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva inak, ako rodinný dom, napríklad rekreačný dom, chata alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie a bude preukázané, že v nehnuteľnosti má trvalý pobyt minimálne jedna osoba domácnosti. Domácnosť to môže preukázať dokladom o trvalom pobyte alebo kópiou občianskeho preukazu, ak miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Je možné získať dotáciu na rozostavaný rekreačný dom alebo chatu?

Nie, pretože sa nedá potvrdiť budúci účel využitia na rodinné bývanie a ani vylúčiť využívanie na podnikateľské účely.

Môže domácnosť inštalovať zariadenie, ktoré má iný výkon ako na poukážke?

Môže. Žiadaná suma na žiadosti o preplatenie bude vypočítaná podľa výkonu inštalovaného zariadenia. V prípade inštalácie zariadenia s vyšším výkonom, bude stanovená hranica žiadanej sumy sumou na poukážke.

Bude možné využiť podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel vzduch – vzduch?

Áno, podpora z projektu bola rozšírená o tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, ktoré splnia podmienky pre registráciu do zoznamu oprávnených zariadení. Poukážku bude možné využiť, ak bude zariadenie zaregistrované v zozname oprávnených zariadení ku dňu podania žiadosti o preplatenie. Zároveň platí, že tepelné čerpadlo vzduch – vzduch nemôže byť inštalované v budove s teplovodným vykurovacím systémom.

Môžem nainštalovať zariadenie už pred vydaním poukážky?

Áno, v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu je možné inštaláciu zrealizovať už pred vydaním poukážky, avšak najskôr od 30.10.2023, kedy boli po prvý raz zverejnené všeobecné podmienky nového projektu a zároveň bola otvorená registrácia zhotoviteľov. Dôvodom tejto zásadnej zmeny bola snaha čo najskôr pokračovať v podpore zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Avšak naďalej platí, že poukážku bude možné využiť len na inštaláciu oprávnených zariadení prostredníctvom oprávnených zhotoviteľov.

Čo sa stane so zaregistrovanými žiadosťami, ktoré sú teraz v zásobníku?

Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok.

Aký je spôsob vydávania poukážok?

Spôsob vydávania zostáva nezmenený. Po vyplnení elektronického formulára žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. Aktivačný kód odovzdá zhotoviteľovi na aktiváciu vydania poukážky. Aktivovať vydanie poukážky budú môcť zhotovitelia až po spustení nového informačného systému.

Kedy budú vydané prvé poukážky?

Predpokladaný termín spustenia nového informačného systému, prostredníctvom ktorého bude možné vyplniť formulár žiadosti zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory a tiež aktivovať a vydávať poukážky, je v prvom štvrťroku 2024.

Potrebujete poradiť?

Neviete sa rozhodnúť aké riešenie klimatizácie je pre vás to správne? Nevadí, my Vám radi poradíme.

TECH-ENERGY Slovakia s.r.o.